ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО СПІВПРАЦІ ТА

ПРОСИМО ПОВІДОМИТИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ

у роботі щорічної
Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації»,

яка відбудеться 28 листопада 2014 року
в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова

Секції

1. Новий Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти.

2. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті.

4. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти.

 

 

Офіційні мови семінару : українська, російська, англійська

Форма участі : доповідь, повідомлення, стендова доповідь.

План роботи семінару

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;

10.00 – 13.00 – пленарне засідання;

13.00 – 13.40 – кава-брейк;

13.40 – 15.40 – робота секцій

15.50 – 16.20 – круглий стіл

16.30 – 18.00 – екскурсія

18.00 – від’їзд учасників.

Конференція відбудеться за адрес ою : м. Київ, вул. Пирогова, 9

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

Матеріали до друку та заявки на участь приймаються до 10 листопада 2014 р.

Заявку д ля участі у конференції, тези доповіді, диск надсилати за адресою:

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

Контактна особа: Кашина Анна Сергіївна, моб. 050-908-70-04, роб. 044-235-24-27.

Загальна інформація

Тези доповідей обсягом до чотирьох повних сторінок формату А4 повинні бути підготовлені у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, розміром 14 через 1,5 інтервали. Усі поля дорівнюють 20 мм, абзацний відступ 10 мм.

Мова тез за вибором: українська, російська, англійська.

Порядок розташування матеріалу наступний: назва доповіді – жирним шрифтом прописними літерами симетрично до тексту. Ліворуч зверху через 1 інтервал – код УДК (жирним шрифтом), ліворуч знизу через 1,5 інтервали ініціали і прізвища та науковий ступінь авторів (жирним шрифтом, курсивом). Нижче, під прізвищами, через 1,5 інтервали – країна і повна назва організації (також жирним шрифтом, курсивом).

Резюме і ключові слова українською мовою розміщуються після заголовка статті перед вступом; російською та англійською мовами – наприкінці тез, після списку літературних джерел.

Посилання на літературні джерела у тексті оформляються у квадратних дужках. Перелік літератури складається у порядку посилання у тексті, друкується після основного тексту під назвою «Література». Рукописи матеріалу доповіді повинні бути ретельно відредаговані, оскільки матеріали конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. За зміст тексту несуть відповідальність автори.

Матеріали, подані з порушенням вказаних вимог, не будуть розглянуті. За рекомендацією програмного комітету доповіді, які задовольняють вимогам ВАК (витяг з Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), будуть опубліковані у фаховому науковому виданні «Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова».

Усі матеріали подаються на диску CD - RW і видруковуються на папері формату А4 та пересилаються в конверті формату А4.

Вартість друку однієї сторінки – 15 грн.

Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії наукового керівника (якщо науковий керівник є співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова).

Матеріали, які не оформлені згідно з вимогами і подані після зазначеного терміну, оргкомітетом розглядатися не будуть.

На окремій сторінці додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, учене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи, адреса, телефон, факс, електронна адреса, тема виступу, обраний напрямок, необхідні технічні засоби, потреба в гуртожитку чи готелі.

Заявка на участь
у Міжнародній науково-практичній конференції

«Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації»

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, наукове звання

Місце роботи (навчання) вкажіть, будь ласка, повну назву навчального закладу

Посада

Адреса (електронна та поштова)

Контактні телефони

Назва доповіді

Умови участі (очна, заочна)

Планую (підкреслити):

- приїзд та особисту участь

- надання тільки тез доповіді

Необхідність використання технічних засобів (підкреслити):

  • персональний комп’ютер;

  • мультимедійний проектор;

  • відеомагнітофон.

Умови проживання: гуртожиток, готель (необхідне підкреслити)

Підпис _____________________
ініціали, прізвище